Privacyverklaring

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelend therapeut van je kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht die is opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer(s), geboortedatum, gegevens over de gezinssamenstel-ling, e-mailadres, eventueel huisarts en school), aantekeningen over de gezondheids-toestand van je kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens;
 • beveiligingsmaatregelen tref die ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

Als de behandelend therapeut van je kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het persoonlijk dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het persoonlijk dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, bijvoorbeeld om een factuur op te stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze persoonsgegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren. Dit betreft de volgende gegevens:

 • de naam, adres en woonplaats van je kind;
 • de geboortedatum van je kind;
 • het BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht);
 • de datum van de behandelsessie;
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake- of evaluatiegesprek etc.;
 • de kosten van de behandeling of het gesprek.

De WGBO vereist dat de gegevens in het cliëntendossier 15 jaar bewaard blijven. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling en dit niet indruist tegen het belang van het kind (de cliënt). Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Kinderpraktijk Beter in Beeld gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderpraktijk Beter in Beeld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kinderpraktijkbeterinbeeld.nl.

Er is een mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).